Download algemene voorwaarden

Voorwoord.                                                                                                                                         

Als klant van The Color Store maken wij het u graag volledig naar de zin! De term: "afspraak is afspraak" hebben wij hoog in het vaandel staan. Andersom verlangen wij dat uiteraard ook van u!
Onderstaande voorwaarden in artikel 11.2 e.v. zijn dan ook niet bedoeld voor afnemers die dit respecteren, maar voor hen die dat niet doen.

Kunt u zich onverhoopt niet vinden in één van deze verkoopvoorwaarden, dan vernemen wij dat graag vooraf van u; samen zoeken wij dan naar een voor beide partijen aanvaardbare oplossing!  
 

 Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten van koop en verkoop en leveringen van alle goederen en diensten, die door verkoper in de handel worden gebracht en/of verstrekt.

Koper aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het enkele feit van zijn opdracht.

Algemene of specifieke door de koper gehanteerde Inkoopvoorwaarden worden door de verkoper niet aanvaard en zijn op de door deze voorwaarden beheerste aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen niet van toepassing tenzij en nadat de bedoelde Inkoopvoorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de verkoper van toepassing zijn verklaard op enigerlei specifieke transactie.

Aanvaarding op deze wijze van de toepasselijkheid van zodanige Inkoopvoorwaarden zal in geen geval met zich brengen, dat die Inkoopvoorwaarden ook op andere transacties tussen koper en verkoper van toepassing (zullen) zijn.

Indien en voor zover een aanbieding en/of overeenkomst tussen koper en verkoper van de door deze voorwaarden beheerste aanbiedingen en/of overeenkomsten afwijkende bepalingen bevat zonder dat de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk is uitgesloten, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht.
 

Artikel 2. OFFERTES, ADVIEZEN EN BESTELLINGEN

Alle offertes zijn vrijblijvend, evenwel met dien verstande dat verkoper aan de in schriftelijke prijsoffertes opgegeven netto prijzen is gebonden gedurende een periode van 14 dagen, te rekenen van de verzending van de betreffende prijsofferte. Alle prijzen zijn in netto contant, zonder korting en exclusief ten tijde van de levering verschuldigde belastingen. Wordt een bestelling gedaan zonder dat een prijs uitdrukkelijk overeengekomen is, dan wordt deze tegen de actuele prijs uitgevoerd. Verkoper is (zolang hij niet aan een terzake uitgebrachte offerte is gehouden) gerechtigd orders niet te accepteren. Hij is in dat geval gehouden koper daarvan bericht te zenden binnen 5 werkdagen, te rekenen van de ontvangst van de order.
 

Artikel 3. LEVERING

Verkoper heeft aan zijn leveringsplicht voldaan door de goederen éénmaal binnen de afgesproken levertijd aan koper aan te bieden. Het rapport van degene, die het vervoer heeft verzorgd, vormt het volledige bewijs van aanbod tot levering indien koper weigert de goederen in ontvangst te nemen, in welk geval de kosten van de retourvracht, opslag en andere noodzakelijke kosten voor rekening van koper komen. Het aanbod tot levering wordt met levering gelijk gesteld. Bij weigering van inontvangstneming van de goederen zal verkoper deze tot 30 dagen na aanbieden opslaan. Hij zal koper schriftelijk berichten dat deze de goederen kan (doen) afhalen tegen contante betaling. Na het verstrijken van deze termijn is verkoper gerechtigd de goederen aan een derde te verkopen of anderszins daarover te beschikken. Indien bij levering op afroep geen termijn overeengekomen is, geldt als zodanig een termijn van één maand vanaf de dag waarop de koopovereenkomst gesloten is. Na verloop van deze termijn, dan wel van de overeengekomen afroeptermijn heeft verkoper het recht zonder inachtneming van enige krediettermijn betaling van de op afroep verkochte goederen te vorderen.
 

Artikel 4. VERTRAAGDE LEVERING

Vertraagde levering geeft, indien deze zich binnen redelijke grenzen beweegt, generlei recht op schadevergoeding of ontbinding der overeenkomst. Wanneer nochtans bij de overeenkomst is bedongen, dat de levering op een bepaald tijdstip zal geschieden en koper aan verkoper schriftelijk heeft doen weten dat deze termijn in geen geval mag worden overschreden, dan is koper gerechtigd om na het verstrijken van de overeengekomen termijn zonder dat levering heeft plaatsgevonden, de koopovereenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd kopers recht op schadevergoeding. (Behoudens in geval van overmacht aan de zijde van verkoper.) Hij is verplicht verkoper hiervan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. Overeengekomen leverdata zijn streefdata, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 

Artikel 5. OVERMACHT

Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan der overeenkomst geen rekening kon houden en tengevolge waarvan de normale uitvoering der overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals: oorlog of oorlogsgevaar, onverschillig of Nederland daarbij al dan niet rechtstreeks betrokken is, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, staat van beleg, oproer, sabotage, overstroming, brand of andere vernietigingen in fabrieken of magazijnen en uitsluitingen, zomede toeleveranciers of producenten die, op welke grond dan ook - geheel of gedeeltelijk - hun verplichtingen jegens verkoper niet nakomen. In geval van overmacht heeft verkoper het recht om de overeenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding.
 

Artikel 6. VOORUITBETALING/ZEKERHEIDSTELLING

Verkoper is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidstelling van koper te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan. Indien koper met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidstelling in gebreke blijft vervalt de eventueel op verkoper rustende leveringsplicht, onverminderd het recht van verkoper op vergoeding door koper van alle hieruit voortvloeiende schade.                                                        Opdrachten van passanten die ontstaan door een bestelling op onze website zullen pas worden uitgeleverd nadat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Leidend daarbij is het icoontje "factuur voldaan' op de website. 
 

Artikel 7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle geleverde goederen blijven uitsluitend eigendom van verkoper tot aan het moment waarop alle vorderingen uit deze of eerdere leveranties van verkoper op koper volledig door koper zijn vereffend.  De goederen kunnen terstond door verkoper worden teruggevorderd indien koper niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of verkoper aanleiding heeft aan te nemen dat koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. De aan de terugname verbonden kosten zullen koper in rekening worden gebracht. Bij terugname zal worden gecrediteerd op basis van de waarde die de goederen bij terugname blijken te hebben.

Het in dit artikel bedongen eigendomsvoorbehoud laat onverlet het feit, dat het risico van het gebruik en de opslag van de geleverde goederen, één en ander in de ruimste zin des woords, vanaf het moment van de daadwerkelijke aflevering overgaat op koper.
 

Artikel 8. EMBALLAGE

Niet afzonderlijk op de factuur van koper berekende emballage wordt door verkoper niet teruggenomen.
 

Artikel 9. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Verkoper behoudt zich het recht voor om de goederen te voorzien van eigen naam en fabrieksmerk. Koper erkent dat de intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten, octrooirechten, merkenrechten, handelsnaamrechten etc.) met betrekking tot de van verkoper gekochte goederen, c.q. met betrekking tot de door verkoper ter beschikking gestelde zaken als bijvoorbeeld technische informatiebladen, reclamemateriaal etc. berusten bij verkoper, c.q. bij een van de vennootschappen van de groep waarvan verkoper deel uitmaakt.

Koper zal deze rechten eerbiedigen en is gehouden zich ter zake te gedragen conform de door verkoper gegeven instructies. Voor zover koper constateert dat op de intellectuele eigendomsrechten als in dit artikel bedoeld inbreuk wordt gemaakt door derden, is koper gehouden verkoper daarvan direct op de hoogte te stellen. Het is koper niet toegestaan enig merk of ander onderscheidingsteken van verkoper te gebruiken als (onderdeel van) een internet domeinnaam of alfanumeriek telefoonnummer.

Koper verleent aan verkoper toestemming om alle van koper afkomstige (verkoop) informatie in een databank op te nemen en te gebruiken. Alle rechten op deze databank berusten bij de verkoper.
 

Artikel 10. KLACHTEN

1. Klachten van welke aard dan ook schorten de betalingsverplichting van koper niet op en kunnen slechts schriftelijk ter kennis van verkoper worden gebracht, binnen de in deze paragraaf omschreven termijnen.

2. Geen enkele klacht is ontvankelijk wanneer koper tot verwerking of doorlevering is overgegaan, terwijl koper het beweerd gebrek aan de goederen door eenvoudige contrôle had kunnen constateren. Geen klacht is toegelaten op grond van technische onvermijdelijke afwijkingen van kleuren en eigenschappen.

3. Klachten betreffende manco's, verkeerde opmaak, gewichten, aantallen of betreffende de emballage en de berekende prijs worden slechts in behandeling genomen indien binnen 8 dagen na levering/verzending der goederen schriftelijk (of e-mail) wordt gereclameerd.

4. Klachten over kwaliteit van de geleverde goederen kunnen slechts gedaan worden binnen 14 dagen nadat koper de ondeugdelijkheid van de geleverde goederen heeft ontdekt, doch in géén geval later dan zes maanden na levering van de goederen. Indien op de verpakking een kortere termijn van houdbaarheid is vermeld dienen de klachten binnen deze termijn te worden ingediend.

5. De ondeugdelijkheid van geleverde verfproducten kan door koper - met uitsluiting van elk ander bewijsmiddel - slechts worden aangetoond door het overleggen van een rapport van het meest geëigende onderdeel van TNO, waarbij de kosten van rapportage ten laste komen van de in het ongelijk gestelde partij. Voor alle overige producten geldt geen bindende bewijsregeling.

6. De ondeugdelijkheid van geleverde verven kan door koper met alle middelen worden aangetoond met dien verstande, dat als ondeugdelijkheid uitsluitend wordt aangemerkt het niet voldoen aan de bij verkoper ten aanzien van het product geldende specificatie(s).

7. De schadevergoedingsplicht van verkoper ter zake van ondeugdelijkheid van geleverde goederen, voor documentatie, verwerking- en andere adviezen, begeleiding en inspectie, zal nimmer een bedrag te boven gaan gelijk aan 3 ½ x het factuurbedrag van het geleverde waarvan de ondeugdelijkheid is bewezen.

In geen geval is verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade, hoe ook genaamd en uit welken hoofde ook geleden.

8. Op koper rust de bewijslast, dat de goederen waarop de klacht betrekking heeft dezelfde zijn als die welke door de verkoper zijn geleverd.
 

Artikel 11. BETALINGEN

1. Koper is (behoudens anders luidende afspraken) verplicht de facturen binnen 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek van enige korting te voldoen.

Verrekening met enige vordering op verkoper is uitgesloten.

2. Indien koper het verschuldigde factuurbedrag niét tijdig voldoet, is hij aan verkoper een rente verschuldigd van 1% van het factuurbedrag voor elke week of gedeelte daarvan, waarmede de betalingstermijn is overschreden. Indien op enig moment de wettelijke rente ex artikel 6: 119 a. B.W. hoger is dan de rente die verschuldigd is krachtens de in dit lid opgenomen renteclausule, is verkoper gerechtigd aanspraak te maken op de rente krachtens artikel 6: 119 a. B.W., waarbij de rente zal worden berekend op de wijze als aangegeven in bedoeld artikel.

3. Alleen die betalingen zijn geldig, die op de door verkoper aangegeven wijze zijn verricht. Het staat verkoper vrij door hem ontvangen betalingen af te boeken op de openstaande kosten, de vervallen rente en op de oudste openstaande facturen, ook indien koper heeft aangegeven dat een betaling bedoeld is te worden afgeboekt op een bepaalde factuur of uit het overgemaakt bedrag blijkt dat koper beoogde een bepaalde factuur te voldoen.

5. Indien koper doordat de betalingstermijn is verstreken in verzuim is, ontvangt deze daarvan éénmalig een herinnering; nadien is verkoper gerechtigd het hem toekomend bedrag in rechte in te vorderen, zonder dat enige verdere aanmaning tot betaling wordt verlangd.      Verkoper heeft het recht alle met koper gesloten overeenkomsten te ontbinden indien koper de verplichting uit een met verkoper gesloten overeenkomst niet nakomt, wanneer aan koper surseance van betaling wordt verleend, dan wel indien koper in staat van faillissement wordt verklaard.

6. Buiten het verschuldigde bedrag is verkoper gerechtigd van koper alle kosten te vorderen, die door niet-betaling van koper zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke inningskosten.

7. Buitengerechtelijke inningskosten zijn door koper verschuldigd in elk geval, waarin verkoper zich voor de invordering heeft verzekerd van de hulp van een derde. Zij bedragen 12 % van het te vorderen bedrag, zijnde het factuurbedrag vermeerderd met de opgelopen rente volgens lid 3 van dit artikel, met een minimum van € 55,00 ex. btw. 

Indien koper de hoofdsom, vermeerderd met de opgelopen rente en verhoogd met buitengerechtelijke inningskosten betaalt binnen 14 dagen nadat hem de schriftelijke aanmaning tot betaling is toegezonden door een derde, aan wie verkoper de invordering heeft opgedragen, dan bedragen de buitengerechtelijke inningskosten 5 % van het verschuldigde bedrag, zijnde het factuurbedrag vermeerderd met de opgelopen rente volgens lid 3 van dit artikel, met een minimum van € 17,50 ex. btw.

8. Verkoper is niet gehouden aan te tonen dat hij in de uitgave aan buitengerechtelijke inningskosten is vervallen. Indien verkoper het faillissement van koper aanvraagt, is laatstgenoemde buiten het verschuldigde bedrag, en de daarop drukkende gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten tevens de kosten van faillissementsaanvrage verschuldigd.
 

Artikel 12. GESCHILLEN

Tenzij partijen hun geschillen aan arbitrage hebben onderworpen zullen alle geschillen (kort geding en verlof tot beslaglegging daaronder begrepen), welk tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van deze Uniforme Verkoop- en Leveringsvoorwaarden of van nadere overeenkomsten, bij uitsluiting berecht worden door de rechtbank in het arrondissement waarbinnen verkoper is gevestigd, voorzover het geschil tot de competentie van een rechtbank behoort en de wet niet bij regels van dwingend recht een andere rechtbank daarvoor bevoegd verklaard heeft.

Alle eventuele geschillen zullen worden beslecht naar Nederlands recht.